Hình hoạt động của lớp Chồi trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Mọi người cùng tập yoga với con nha!