Hình hoạt động của lớp Lá trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Nay cuối tuần các con cùng tổng vệ sinh, sắp xếp, kiểm tra lại nguyên liệu và dụng cụ!