Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2022 – 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 5                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                            TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

 

Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2022 – 2023

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

24

– 

8

6

4

 6

 –

– 

– 

 

 

 

 

I

Giáo viên

12

6

4

2

 

 –

– 

– 

7

5

0

0

1

Nhà trẻ

06

2

3

1

 

 –

– 

– 

 

 

 

 

2

Mẫu giáo

06

4

1

1

 

 –

– 

– 

 

 

 

 

II

Cán bquản lý

 2

1

1

0

 

 –

– 

– 

2

0

0

0

1

Hiệu trưởng

 1

1

 

 –

– 

– 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

1

 

 –

– 

– 

 

 

 

 

III

Nhân viên

10

 

 

1

1

2

 6

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên cấp dưỡng

2

 –

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên nuôi dưỡng

4

 –

 –

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên bảo vệ

2

 –

 –

2

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên tạp vụ

1

 –

 –

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quận 5, ngày 15 tháng 6 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    

                    Nguyễn Thị Kiều Vân