Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2023 – 2024

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 5                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                            TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

 

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

Năm học 2023 – 2024

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

92

 –

 11

23

 23

 19

 16

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

92

 –

 11

23

 23

 19

 16

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

92

 –

 11

23

 23

 19

 16

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

92

 –

 11

23

 23

 19

 16

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

92

 –

 11

23

 23

 19

 16

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Strẻ cân nặng bình thường

86

11

22

22

17

14

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

0

 

 

 

 

 

 

3

Strẻ có chiều cao bình thường

92

 –

 11

23

 23

 19

 16

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

0

 

 

 

 

 

 

5

Số trẻ thừa cân béo phì

6

0

1

1

2

2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 34

 –

 11

23

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 58

 

 

 

 23

 19

 16

 

 

Quận 5, ngày 15 tháng 9 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    

                    Nguyễn Thị Kiều Vân