Các con cùng hưởng ứng tìm hiểu và làm theo lời Bác.