Chiều cao cân nặng bé lớp nhà trẻ BAMBI tháng 11.2015

BAMBI 1
BAMBI 2
BAMBI 3
BAMBI 4