Chiều cao cân nặng bé lớp chồi tháng 11.2015

CHỒI 1
CHỒI 2